CIEMNE KULISY ANDRYCHOWSKIEJ KULTURY

Przywłaszczenie mienia, niegospodarność to tylko niektóre nieprawidłowości. Panie Burmistrzu, po raz kolejny mówię SPRAWDZAM, pomimo że Pan nie chce o tym rozmawiać! Nie zamieciemy pod dywan złych decyzji i złego zarządzania w andrychowskiej kulturze.

 

To jest nasza Kultura, andrychowska, to są nasze pieniądze, nasza potrzeba i osiągnięcia andrychowskich dzieci i ich rodziców. To coś więcej niż tylko puste obietnice.

W 2018 roku została wykonana kontrola w CKiW, której przedmiotem było wykorzystanie dotacji udzielonej w 2017 r. z budżetu Gminy Andrychów. Stwierdzono liczne nieprawidłowości:

 • zawłaszczanie mienia
 • niegospodarność – ukryta nagroda
 • nieprawidłowo wydatkowana dotacja
 • zawieranie umów z datą wsteczną
 • brak rozeznania rynku
 • dyscyplina finansów publicznych za nieterminowe zapłacenie składek ZUS (naruszenie art. 14 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
 • błędy księgowe poprawiane nieprawidłowo
 • nieprzestrzeganie regulacji zewnętrznych oraz wewnętrznych
 • naruszenie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej tj. niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (art. 18 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
 • brak aktualizacji przepisów wewnętrznych (regulamin wynagradzania)
 • brak szacowania wartości zamówienia
 • nieprawidłowe opisy faktur.

Miażdżące wnioski kontroli przerażają. CKiW było prywatnym folwarkiem pani Wądrzyk. Instytucja kultury została potraktowana jak eksperyment. Ile jeszcze Andrychowianie muszą mieć cierpliwości, aby rażąca niefrasobliwość w zatrudnianiu osób na kluczowe stanowiska, ich bezczelność w traktowaniu pieniędzy publicznych była akceptowana przez osoby, którym zaufaliśmy i obdarzyliśmy mandatem reprezentowania nas i zarządzania naszymi pieniędzmi?

Pani Wądrzyk wnosiła kolejne wnioski o dofinansowanie braków w Centrum Kultury, a równocześnie na koszt Centrum kupowała ekskluzywne towary, jak torby czy sukienki (dla siebie i kilku pracownic?) w prestiżowej firmie ubierającej panią prezydentową Dudową.

Pani Wądrzyk zwalniała pracowników CKiW, którzy w Sądzie Pracy wygrywali te sprawy. CKiW ponosiło wysokie koszty obsługi prawnej, a zwalnianym pracownikom wypłacało(lub musi wypłacić) odszkodowania.

Co o tym sądzi Burmistrz? Co Burmistrz na to?

Burmistrz nie chce rozmawiać…

Burmistrz nie zrobił nic. Choć był na bieżąco informowany! Cały czas bronił postępowania i decyzji pani Anety. Czy zdajemy sobie sprawę, że te stracone miliony to nasze pieniądze!  Do dnia dzisiejszego nie pokazano nam na co zostały wydane. Budżet Centrum wynosił ponad 4 mln zł – gdzie są te pieniądze??  Za 4 mln możemy utrzymać nocne dyżury lekarskie przez ładnych parę lat!!!

Jak jest realizowana misja Centrum Kultury, do którego jest powołane?  Gdzie są zajęcia dla dzieci? dla dorosłych? Gdzie wykwalifikowani animatorzy kultury? Wydarzenia kultury wysokiej? Kultura to nie tylko duża płatna scena disco polo!!!

Wszystkie zajęcia w CKiW są płatne.

Aneta W. zarabiała prawie 10 000 zł miesięcznie!

FAKTY:

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie: Rozdz. III. pkt.6: Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Andrychowa.

Z Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego załącznik do Uchwały nr L-474-14 Rady Miejskiej w Andrychowie, Rozdz. III, par. 8, pkt 4: Burmistrz Andrychowa wykonuje wobec Dyrektora CKiW czynności z zakresu prawa pracy.

Statut Gminy Andrychów, załącznik do uchwały nr XXXIX-351-13 Rady Miejskiej w Andrychowie, rozdz. 5, par. 145: pkt. 3. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2013 –  Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu oskarżyła Anetę Wądrzyk o dokonanie fałszerstw i przywłaszczenie pieniędzy w związku z pracą w kinie “Wisła” w Brzeszczach. Przedstawione jej zarzuty dotyczyły lat 2004-2012.

2014 – Aneta Wądrzyk obejmuje stanowisko dyrektora CKiW – sprawa objęcia była kontrowersyjna, gdyż toczyła się przeciwko niej sprawa. Burmistrz twierdził, że dopóki jej nic nie udowodniono to nie ma przeciwskazań do zatrudnienia jej. Jeżeli cokolwiek zostanie jej udowodnione natychmiast podejmie właściwe kroki.

2015 – Finał sprawy sądowej: “warunkowe umorzenie postępowania karnego możliwe jest w sytuacji, kiedy okoliczności popełnienia przestępstwa zostały wyjaśnione i nie budzą wątpliwości”. Sąd wydał wyrok – sprawa karna przeciwko Anecie Wądrzyk została warunkowo umorzona na okres próby wynoszący 2 lata. Po posiedzeniu mediacyjnym strony zawarły ugodę, a pani Wądrzyk – ponad 65 tys. zł, a także pokryć koszty postępowania sądowego. Aneta Wądrzyk pozostaje na stanowisku Dyrektora CKiW ponieważ w świetle prawa szefowa CKiW pozostaje osobą niekaraną.

2016 – Sierpień – październik – kontrola wykonana przez urzędowe Biuro Kontroli i Audytu wykazała mnóstwo nieprawidłowości. W czasie trwania kontroli stwierdzono liczne błędy, kontrolujące nie były w stanie ustalić wydatkowanej kwoty dotacji. Osoby kontrolujące ewidentnie wskazały na nierzetelnie prowadzone księgi. W Centrum brakowało umów. Stwierdzono, że jest prowadzona celowa polityka chaosu i bałaganu, manipulowanie zapisami w dokumentach, które są sprawozdawane.

Pani Aneta miała taką, a nie inną przeszłość, miała takie a nie inne zarzuty, tym bardziej organizator czyli Burmistrz powinien być uczulony na jakąkolwiek nieprawidłowość w obszarze przepływów finansowych, planowania, wykorzystania czy celowości wydatków.

2017 – Gmina dopłaca dużą kwotę do finansowego zamknięcia roku we wrześniu 162 tys i  65 tys, a już w następnym miesiącu 660 tys. Braki w budżecie Burmistrz tłumaczy m.in. tym, że radni nie chcieli biletować imprez z okazji 250-lecia Andrychowa.

Aneta Wądrzyk zamknęła rok 2016 deficytem (długiem) ponad 200 tys zł i otrzymała od Burmistrza nagrodę w wysokości 6 tys zł.

Listopad 2017 – Aneta Wądrzyk odchodzi ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury.

2018 – Pomimo tego, że pierwszy audyt wykazał szereg nieprawidłowości ponowna kontrola w 2018 roku, która badała wydawanie dotacji przydzielonej w 2017 nie przyniosła informacji o poprawie stanu zarządzania finansami w CKiW. Zespół kontrolujący sprawdził wyrywkowo tylko 22 faktury, a jest ich setki.

Obecnie prokuratura analizuje m.in.:

– niereagowanie przez Burmistrza na łamanie prawa pracy i przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych,

– naruszeniu dyscypliny finansów publicznych skutkujących koniecznością zapłaty z publicznych środków odsetek

– sposobie wydatkowania środków finansowych budżetu gminy z dotacji na kulturę przez dyrektora CKiW.